Zastosowanie systemów wg klas:

Systemy klasy SA1 – powinny być stosowane w obiektach o małym ryzyku szkód oraz w pomieszczeniach mieszkalnych położonych z dala od tras natężonego ruchu ulicznego, przykładowe zastosowanie: mieszkania w domach wielo i jednorodzinnych, gospodarstwa domowe z mieniem o małej wartości;

Systemy klasy SA2 – powinny być stosowane do zabezpieczania obiektów o średnim ryzyku szkód oraz innych obiektów, przykładowe zastosowanie: wille, małe i średnie warsztaty rzemieślnicze, sklepy i domy towarowe, punkty kasowe, tajne kancelarie,, urzędy pocztowe, małe obiekty muzealne, mniej ważne obiekt sakralne;

Systemy klasy SA3 – powinny być stosowane w obiektach o dużym ryzyku szkód, przykłady zastosowań: rezydencje, zakłady przetwórstwa metali i kamieni szlachetnych, sklepy jubilerskie, muzea narodowe, archiwa specjalne, banki, kantory, ważniejsze obiekty sakralne;

Systemy klasy SA4 – powinny być stosowane w obiektach o bardzo dużym ryzyku szkód, przykłady zastosowań: wytwórnia papierów wartościowych, mennica państwowa, skarbce dużych banków, placówki dyplomatyczne na terenie obcych państw, obiekty o specjalnych wymaganiach.

Kategoria zagrożonej wartości – odpowiadają różnym poziomom ryzyka występującym w obiekcie:

Z1 – mienie małej wartości, które można wymienić lub zastąpić,

Z2 – mienie średniej wartości, dokumenty lub przedmioty o wartości zabytkowej (muzealnej), występujące w powtarzalnych egzemplarzach lub możliwych do odtworzenia,

Z3 – mienie dużej wartości , dokumenty i przedmioty o wartości zabytkowej, niepowtarzalne w kraju; dokumenty o dużej wartości, których uszkodzenie, utrata lub poznanie może narazić na duże straty; zdrowie lub życie ludzkie,

Z4 – mienie bardzo dużej wartości; przedmioty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kultury światowej; dokumenty, których kradzież lub nieuprawnione poznanie może zagrażać porządkowi społecznemu, osłabieniu obronności lub egzystencji państwa; życie wielu ludzi.

Klasy urządzeń alarmowych – na podstawie zgodności cech (parametrów i funkcjonalności) stwierdzonych w badaniach kwalifikacyjnych z wymaganiami norm dla danej klasy urządzeń:

Klasa A – popularna, normalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, nie wymagana ochrona przeciwsabotażowa

Klasa B – standardowa. Czujki włamaniowe w tej klasie nie mogą dać się zneutralizować prostymi metodami, ogólno dostępnymi narzędziami, muszą posiadać ochronę przeciwsabotażową, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie przekraczającym 30 sekund.

Klasa C – profesjonalna. Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronę przeciwsabotażową, podwyższona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy i zwarcia w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie przekraczającym 20 sekund.

Klasa S – specjalna. Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronę przeciwsabotażową, podwyższona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem wszystkich zakłóceń przeszkadzających w transmisji sygnału z czujki do centrali w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie dłuższym niż 20 sekund.

To nie jest sklep internetowy w myśl kodeksu Zamówienia nie będą realizowane. Strona ta ma na celu przedstawienie produktów i urządzeń oferowanych przez firmę P.W.AYAN Zakup możliwy drogą e-mail i/lub telefoniczną. Zamknij